Dataskyddsdeklaration

Tack för att du besöker vår webbplats! Det är mycket viktigt för oss att följa bestämmelserna i dataskyddslagen. Den här dataskyddsdeklarationen är avsedd att informera dig som användare av vår webbplats om arten, omfattningen och syftet med behandlingen av personuppgifter och de rättigheter du har om du är registrerad enligt definitionen i artikel 4 nr 1, i General Data Protection Regulation (GDPR). Nedanstående dataskyddsdeklaration innehåller redan ändringarna enligt General Data Protection Regulation (GDPR), som har tillämpats sedan den 25 maj 2018.

 

1. Registeransvarig

Den här webbplatsen och de tjänster som erbjuds drivs av

London EV Company Ltd.
Li Close, Ansty Park, Coventry
London CV7 9RF
Storbritannien

 

Telefonnummer: +44 (0) 2476 572000

E-post: moc.cvel@noitpecer

Webbplats: www.levc.com

 

Verkställande direktör: Joerg Hofmann

(nedan “LEVC”).

 

2. Allmänt

När vi utvecklade webbplatsen utformade vi den med avsikt att samla in så lite data från dig som möjligt. I princip är det möjligt att besöka vår webbplats utan att tillhandahålla personuppgifter. Det är endast nödvändigt att bearbeta data om du väljer att använda vissa tjänster (t.ex. vårt kontaktformulär online). När vi gör det ser vi alltid till att endast behandla dina personuppgifter i enlighet med en rättslig grund eller ditt samtycke. Vi följer bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som är tillämplig sedan 25 maj 2018.

 

3. Definition

Villkoren som används i denna dataskyddsdeklaration hänvisar till betydelsen nedan i linje med GDPR.

”Personuppgifter” avser all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (hädanefter ”registrerad”); en identifierbar fysisk person är någon som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifieringsnummer, platsdata, en online-identifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.

”Behandling” avser varje åtgärd eller uppsättning åtgärder som utförs på personuppgifter eller på uppsättningar av personuppgifter, oavsett om det sker automatiserat, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, avslöjande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstörelse.

”Begränsning av behandling” avser märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras behandling i framtiden.

”Pseudonymisering” avser behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan tillskrivas en specifik registrerad utan användning av ytterligare information, förutsatt att sådan ytterligare information hålls separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person.

”Registeransvarig”: den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, byrå eller andra organ som, ensam eller tillsammans med andra, bestämmer syftet och medlen för behandlingen av personuppgifter; där syftet och medlen för sådan behandling bestäms av unions- eller medlemsstatens lagstiftning, kan den registeransvarige eller de specifika kriterierna för dess nominering föreskrivas i unions- eller medlemsstatslagstiftningen.

”Databehandlare” avser en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, annan myndighet eller annat organ som behandlar personuppgifter för den registeransvariges räkning.

”Mottagare” avser en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, annan myndighet eller annat organ som personuppgifterna lämnas ut till, vare sig det är en tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som får ta emot personuppgifter inom ramen för en viss utredning i enlighet med unionslagstiftning eller medlemsstaternas lagstiftning ska dock inte betraktas som mottagare; behandlingen av dessa uppgifter av de här offentliga myndigheterna ska överensstämma med tillämpliga dataskyddsregler i enlighet med syftet med behandlingen.

”Tredje part” avser en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, annan myndighet eller organ förutom den registrerade, registeransvarige, databehandlaren och personer som, under den registeransvariges eller databehandlarens direkta auktoritet, har rätt att behandla personuppgifter.

”Samtycke” för den registrerade; varje fritt given, specifik, informerad och entydig indikation på den registrerades önskemål genom vilken han eller hon, genom ett uttalande eller genom en tydlig bekräftande åtgärd, innebär en överenskommelse om behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne.

 

4. Samtycke

Vid besök på vår webbplats kan vi samla in och behandla personuppgifter för vilka vi behöver ditt samtycke. Detta sker när du använder vårt onlineformulär för att komma i kontakt med oss.

Försäkran om samtycke

Genom att använda vårt tillgängliga onlineformulär samtycker du till att vi får samla in och behandla dina personuppgifter vilka tillhandahålls enligt vad som nämns i denna dataskyddsdeklaration. Du kan återkalla detta samtycke när som helst gällande framtiden genom att skicka ett motsvarande meddelande till oss. Vi vill dock påpeka att utan ditt samtycke är det inte längre möjligt att använda vår tjänst. För att återkalla ditt samtycke, använd e-postadressen moc.cvel@RPDG (ange i så fall ditt namn, e-postadress och postadress).

5. Syfte med användning och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Personuppgifter som är nödvändiga för att sammanställa, utföra eller genomföra våra tjänsteerbjudanden behandlas enligt rättslig grund i artikel 6 (1) (b) i GDPR. Behandling av personuppgifter som är nödvändiga för våra eftersträvade legitima intressen utförs i enlighet med artikel 6 (1) (f) i GDPR. Om dina personuppgifter behandlas för det angivna ändamålet med ditt samtycke, är detta baserat på artikel 6 (1) (a) i GDPR. Om vi ​​använder externa tjänsteleverantörer inom ramen för beställd behandling utförs behandlingen enligt rättslig grund i artikel 28 i GDPR. Vi behandlar och använder de insamlade personuppgifterna för de syften som anges nedan.

Syfte med databehandling

Rättslig grund för databehandling

För kontakt med den registrerade och all tillhörande korrespondens

Baserat på legitima intressen

För att hantera din förfrågan och ge ytterligare råd på begäran av dig, i förekommande fall

Baserat på ditt samtycke

För att säkerställa att vår webbplats presenteras för dig på ett effektivt och tilltalande sätt (till exempel genom anonymiserad analys)

Baserat på legitima intressen

För tekniskt förverkligande av våra erbjudanden

Baserat på legitima intressen

6. Insamlade och bearbetade personuppgifter

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter endast om du frivilligt och medvetet förser oss med dem genom att kontakta oss via onlineformuläret eller vår e-postadress.

För det tillgängliga onlineformuläret samlas följande uppgifter in – som obligatoriska fält:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Postnummer
 • Ort
 • E-postadress
 • Fordon som jag är intresserad av
 • Meddelande

De personuppgifter som du tillhandahållit och deras innehåll förblir exklusivt hos oss och leverantörerna ”Palmer Hargreaves” och ”Mailjet”. Vi lagrar och behandlar dina uppgifter endast för de ändamål som anges i punkt 5 ovan. Varje användning för något annat syfte än det som angivits kräver ditt uttryckliga samtycke. Det gäller också för överföring och överlämnande av dina uppgifter till tredje part.

 

7. Allmänna loggfiler

Webbservern registrerar tillfälligt anslutningsdata för den frågande datorn (IP-adress), sidorna du besöker på vår webbplats, data och varaktighet för ditt besök, identifieringsdata för den använda webbläsaren och typen av operativsystem och webbplatsen du har besökt innan samt genomförd hämtning i loggfiler. Webbplatsens tekniska administration och anonyma statistiska åtgärder underlättar en utvärdering av tillgången till LEVC-erbjudanden och en utvärdering, vars syfte är att förbättra dataskyddet och datasäkerheten i vårt företag för att säkerställa en optimal säkerhetsnivå för de personuppgifter vi behandlar. Data i serverloggfilerna lagras separerade från de personuppgifter som du tillhandahåller. Om det inte finns några potentiella lagringsskyldigheter enligt lag, kommer vi att radera eller göra din IP-adress anonym 28 dagar efter att du har lämnat vår webbplats.

 

8. Cookies

Användning av cookies

Vår webbplats samlar in och lagrar information genom att använda så kallade webbläsar-cookies.

Vad är cookies?

De är små textfiler som lagras på din databärare och som lagrar specifika inställningar och data om din webbläsare för utbyte med vårt system. I allmänhet innehåller en cookie namnet på domänen som skickade cookie-data, samt information om cookiens ålder och en alfanumerisk identifierare.

Varför använder vi cookies?

Cookies underlättar för våra system att känna igen användarens enhet och att göra eventuella förinställningar tillgängliga omedelbart. Så snart en användare får tillgång till plattformen överförs en cookie till hårddisken på användarens dator. Cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats och erbjuda dig en ännu bättre och anpassad tjänst. Det gör att vi kan känna igen din dator eller din (mobila) enhet när du återvänder till vår webbplats och därför kan vi

 • lagra information om dina föredragna aktiviteter på webbplatsen och anpassa vår webbplats så att den passar dina specifika intressen och
 • påskynda hastigheten för hantering av dina frågor.

Vi samarbetar med tjänster från tredje part, vilket hjälper oss att göra Internet-erbjudanden och webbplatsen mer intressanta för dig. Därför lagras även cookies från dessa partnerföretag (tredjepartsleverantörer) på din hårddisk när du besöker vår webbplats. Dessa cookies raderas automatiskt efter en förutbestämd tid.

Du hittar en lista över de cookies som vi har ställt in nedan.

Får jag besluta om användningen av cookies?

<code><script id=”CookieDeclaration” src=”https://consent.cookiebot.com/b2a27827-869a-4bbd-a3ee-918ea24bf0bb/cd.js” type=”text/javascript” async></script></code>

Du kan justera de cookieinställningar du har gjort här.

Allmänt sett, om du inte vill att cookies ska användas, kan du ställa in din webbläsare så att den inte accepterar lagring av cookies. Tänk på att i det fallet kan användningen av vår webbplats vara begränsad eller inte möjlig alls, vilket kan hända. Om du bara vill acceptera våra egna cookies, men inte våra tjänsteleverantörers och partners cookies, kan du välja inställningen ”blockera cookies från tredje part” i din webbläsare. Vi tar inget ansvar för användningen av cookies från tredje part.

 

9. Integrering av tredje parts tjänster och innehåll

Vår webbplats använder innehåll och tjänster från andra leverantörer. Som exempel tillhandahålls dessa videor av YouTube. För att hämta och presentera dessa data i användarens webbläsare är det absolut nödvändigt att överföra IP-adressen. Leverantören (nedan ”tredje part”) känner därför till användarens IP-adress.

Även om vi bara försöker använda tredjepartsleverantörer som endast behöver IP-adressen för att tillhandahålla innehåll, har vi inget inflytande över huruvida IP-adressen lagras, vilket kan hända. I detta fall tjänar denna process bland annat statistiska syften. Så snart vi får kännedom om att IP-adressen är lagrad kommer vi att påpeka det för dig.

Användning av Google Tag Manager

Vår webbplats använder Google Tag Manager. Genom den här tjänsten kan webbplatsens taggar hanteras via ett gränssnitt. Google Tag Manager implementerar bara taggar. Detta innebär: Inga cookies används och inga personuppgifter samlas in. Google Tag Manager utlöser andra taggar som i sin tur samlar in data, vilket kan hända. Google Tag Manager har dock inte tillgång till dessa data. Du hittar Googles dataskyddsdeklaration på: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sv

Användning av YouTube

För att integrera och presentera videoinnehåll använder vår webbplats plugins från YouTube-webbplatsen, vilken drivs av Google. Videoportalen drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

När du öppnar en sida med en integrerad YouTube-plugin upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. YouTube lär sig därmed vilka av våra sidor du har besökt. YouTube kan tillskriva dina surfvanor direkt till din personliga profil om du är inloggad på ditt YouTube-konto. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto i förväg. Att använda YouTube är nödvändigt för en attraktiv presentation av våra online-erbjudanden. Detta är en berättigad åtgärd i enlighet med artikel 6.1 (f) i GDPR. Du hittar detaljer om hantering av användardata i YouTubes dataskyddsdeklaration på: https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=de

Användning av Google Analytics

Vår webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantör av webbanalystjänsten är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder cookies. Cookies är små textfiler som din webbläsare lagrar på din slutenhet och som underlättar en analys av användningen av webbplatsen. Information om din användning av vår webbplats som genererats med hjälp av cookies, överförs till en Google-server och lagras där. Servern är vanligtvis placerad i USA.

Inställning av Google Analytics-cookies baseras på artikel 6 (1) (f) i GDPR. Som ägare till den här webbplatsen har vi ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera vår webbplats, och även för reklam, i förekommande fall.

Vi använder Google Analytics tillsammans med funktionen för IP-anonymisering. Det säkerställer att Google kortar av din IP-adress inom Europeiska unionens medlemsstater eller i övriga avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den skickas till USA. Det kan finnas undantag där Google överför hela IP-adressen till en server i USA och kortar av den där. Google använder denna information för vår räkning för att analysera din användning av webbplatsen, för att skapa rapporter om aktiviteter på webbplatsen och för att genomföra andra tjänster för oss i samband med webbplatsens användning och Internet-användning. IP-adressen som överförs av Google Analytics kombineras inte med andra uppgifter från Google.

Du kan förhindra att din webbläsare ställer in cookies. Vissa funktioner på vår webbplats kan då vara begränsade. Du kan också förhindra insamling av data gällande din användning av webbplatsen inklusive din IP-adress och den efterföljande behandlingen av Google. Detta är möjligt om du laddar ned och installerar den webbläsar-plugin som är tillgänglig på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Du hittar detaljer om hantering av användardata med Google Analytics i Googles dataskyddsdeklaration på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv

Vår webbplats använder funktionen ”Demographics and Interests” i Google Analytics. Den kan användas för att skapa rapporter som innehåller information om ålder, kön och intressen för webbplatsens besökare. Dessa uppgifter har erhållits från intresserelaterad reklam från Google och besökardata från tredje part. Det är inte möjligt att koppla uppgifterna till en viss person. Du kan när som helst avaktivera denna funktion. Du kan göra det genom att använda visningsinställningarna i ditt Google-konto eller genom att förbjuda insamling av dina data via Google Analytics i allmänhet, enligt beskrivning i avsnittet ”Invändning mot datainsamling”.

Du hittar Googles dataskyddsdeklaration på: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sv

Användning av Google Ads och Google Conversion Tracking

Vår webbplats använder Google Ads. Leverantör är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ads är ett online-annonseringsprogram. Vid användning av online-annonseringsprogrammet utnyttjar vi konverteringsspårning. Efter att ha klickat på en annons från Google ställs en cookie in för konverteringsspårning. Cookies är små textfiler som din webbläsare lagrar på din enhet. Google Ads-cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för att identifiera användare. Vid kontroll av cookien kan Google och vi se att du har klickat på en annons och har vidarebefordrats till vår webbplats. Lagring av “konverteringscookies” baseras på artikel 6 (1) (f) i GDPR. Som webbplatsens ägare har vi ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera vår webbplats och vår reklam.

Varje Google Ads-kund får en egen cookie. Cookies kan inte spåras via Google Ads-kunders webbplatser. Konverteringscookies används för att skapa konverteringsstatistik för Google Ads-kunder med hjälp av konverteringsspårning. Google Ads-kunder informeras om hur många användare som har klickat på deras annons och vidarebefordrats till sidor med en tagg för konverteringsspårning. Google Ads-kunder får dock inte några personuppgifter för att identifiera användare. Om du inte vill delta i spårningen kan du invända mot att den används. Konverteringscookien i webbläsarens användarinställningar måste inaktiveras. Då kommer dina aktiviteter inte att registreras i statistiken för konverteringsspårning.

Du hittar information om Google Ads och Google Conversion Tracking i Googles dataskyddsdeklaration från Google: https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=sv

Du kan kontrollera, begränsa eller förhindra att cookies sätts in med en uppdaterad webbläsare på: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv.  Inaktivering av cookies kan leda till en begränsad funktionalitet på vår webbplats.

Användning av LinkedIn Insight Tag

LinkedIn Insight Tag från LinkedIn Corporation, Sunnyvale, Kalifornien, USA, används för att skapa målgrupper, segmentera besökargrupper för vårt online-erbjudande, bestämma konverteringsfrekvenser och därefter optimera dem. Detta händer i synnerhet när du interagerar med annonser som vi har placerat med LinkedIn Corporation. För att göra detta tillhandahåller LinkedIn Corporation omdirigering för webbplatsbesökare för att visa riktade annonser utanför vår webbplats.

LinkedIn Insight Tag samlar in uppgifter om besök på vår webbplats, inklusive URL, hänvisningsadress, IP-adress, enhets- och webbläsaregenskaper (användaragent) och tidsstämpel. Den här informationen används för att presentera anonymiserade rapporter om webbplatsens besökare och annonsprestanda.

Vi behandlar dina uppgifter med LinkedIn Insight Tag för att optimera vår webbplats och för marknadsföringsändamål baserat på ditt samtycke enligt artikel 6 (1) (a) i GDPR.

Den konkreta lagringstiden för de bearbetade uppgifterna kan inte påverkas av oss utan bestäms av LinkedIn Corporation. Ytterligare information om LinkedIn Insight Tag finns i LinkedIns dataskyddsdeklaration: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

10. Sociala medier

Vår webbplats använder innehåll och tjänster från andra leverantörer. För att hämta och presentera dessa data i användarens webbläsare är det absolut nödvändigt att överföra IP-adressen. Leverantörerna (nedan ”tredje part”) känner därför till användarens IP-adress.

Även om vi bara försöker använda leverantörer som endast behöver IP-adressen för att tillhandahålla innehåll, har vi inget inflytande över huruvida IP-adressen lagras, vilket kan hända. I detta fall tjänar denna process bland annat statistiska syften. Så snart vi får kännedom om att IP-adressen är lagrad kommer vi att påpeka det för dig.

Du hittar oss på följande plattformar och sociala nätverk:

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
 • YouTube
 • Twitter

Vid användning av sociala nätverk bearbetas data utanför Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). En dataskyddsnivå motsvarande EU:s kan inte säkerställas i alla länder utanför EU. I detta sammanhang kan det finnas risker för dig som användare om de överförda uppgifterna behandlas i vad som kallas tredjeländer med en otillräcklig dataskyddsnivå. Detta gör det svårt att verkställa användarnas kända rättigheter. Dessutom kan det hända att leverantören i tredje land behandlar dina uppgifter, men inte i ditt intresse.

Syftet med bearbetningen som de sociala nätverken bedriver avviker vanligtvis från de syften vi strävar efter. Således behandlas de uppgifter du registrerar i sociala nätverk i de flesta fall för marknadsundersökningar, reklam och skapande av användarprofiler för personlig reklam (som Facebook, Google, Instagram osv.).

I syfte att förverkliga detta används cookies som registrerar användarnas beteende och underlättar användarprofilering. Du hittar en lista över ändamålen med behandlingen av användarnas data i respektive leverantörers dataskyddsdeklaration. Du kan begränsa profileringen, åtminstone till viss del, genom att justera inställningarna i ditt användarkonto. Läs relevanta dataskyddsdeklarationer från respektive leverantör för att ta reda på hur du går vidare.

I grund och botten hänvisar detta till följande data:

 • Registreringsdata, till exempel användarnamn, lösenord, e-postadress
 • Profilinformation, till exempel förnamn och efternamn, telefonnummer, bild
 • Loggfilsinformation, till exempel webbförfrågan, IP-adress, webbläsartyp, målsidor, besökta sidor
 • Enhets-ID
 • Metadata, såsom hashtaggar, geotaggar, kommentarer

Behandlingen av dina personuppgifter för de angivna ändamålen baseras på vårt legitima lednings- och kommunikationsintresse av att erbjuda en informations- och kommunikationskanal i enlighet med Art. 6 (1) (f) i GDPR. Om du har gett ditt samtycke till databehandlingen till relevant leverantör av det sociala nätverket, baseras den rättsliga grunden för behandlingen på Art. 6 (1) (a) och Art. 7 i GDPR.

På grund av det faktum att den verkliga databehandlingen utförs av leverantören av det sociala nätverket är våra möjligheter att få tillgång till dina data begränsade. Endast leverantören av det sociala nätverket har rätt att få full tillgång till dina uppgifter. Det är därför endast leverantören som direkt kan vidta och genomföra relevanta åtgärder för att utföra dina användarrättigheter (begäran om information, begäran om radering, invändningar osv.). Därför är det effektivaste sättet att hävda relevanta rättigheter att göra det direkt till den relevanta leverantören.

Dessutom kan du på mobila slutenheter begränsa tjänsternas tillgång till kontakt- och kalenderdata, foton, platsdata osv. genom att justera inställningarna på din enhet. Detta beror dock på vilket operativsystem som används.

Vi, LEVC, samlar inte in och behandlar inte data till följd av din användning av tjänsten. I händelse av att vi själva delar eller svarar på dina inlägg, eller skapar inlägg som hänvisar till din profil, behandlas de uppgifter du har angett i det sociala nätverket, inklusive, men inte begränsat till, ditt (användar)namn och innehållet som offentliggjorts på ditt konto i den utsträckning att de kommer att integreras i vårt erbjudande och göras offentligt tillgängliga för våra följare.

Om du behöver hjälp i denna fråga är du välkommen att kontakta oss.

Den registrerades rättigheter

Nedan finns en mer detaljerad lista över relevant databehandling som utförs av leverantörerna genom att använda relevanta länkar till leverantörernas webbplatser:

Facebook:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Deklaration av dataskydd: https://sv-se.facebook.com/about/privacy/

Instagram:

Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA

Deklaration av dataskydd: https://help.instagram.com/155833707900388

LinkedIn:

LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland

Deklaration av dataskydd: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Google – YouTube:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Deklaration av dataskydd: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Twitter:

Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA

Deklaration av dataskydd: https://twitter.com/en/privacy

 

11. Datasäkerhet

Tyvärr är överföring av information via Internet aldrig 100 % säker, och därför kan vi inte garantera säkerheten för de uppgifter som överförs via Internet till vår webbplats.

Vi skyddar dock vår webbplats från förlust, förstörelse, åtkomst, modifiering eller spridning av dina uppgifter av obehöriga genom tekniska och organisatoriska åtgärder.

I synnerhet överförs dina personuppgifter i krypterad form. Vi använder kodningssystemet SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) för detta ändamål. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i linje med den tekniska utvecklingen.

 

12. Registrerades rättigheter

Om du är registrerad enligt definitionen i artikel 4.1 i GDPR har du följande rättigheter när det gäller behandling av dina personuppgifter enligt GDPR.

Rätt till bekräftelse och åtkomst

Enligt villkoren i artikel 15 i GDPR har du rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas eller inte, och få tillgång från den registeransvarige till de personuppgifter som lagrats om dig eller få en kopia av sådan information utan kostnad.

Rätt till korrigering

Enligt villkoren i artikel 16 i GDPR har du rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter om dig utan onödigt dröjsmål. Med tanke på syftet med behandlingen har du också rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade, inklusive genom att tillhandahålla kompletterande information.

Rätt till radering

Enligt villkoren i artikel 17 i GDPR har du rätt att kräva att dina personuppgifter raderas utan onödigt dröjsmål, förutsatt att en av anledningarna som anges i artikel 17 i GDPR gäller och behandlingen inte är nödvändig.

Rätt till begränsning av behandling

Enligt villkoren i artikel 18 i GDPR har du rätt att kräva begränsning av behandlingen där ett av villkoren som anges i artikel 18 i GPDR gäller.

Rätt till dataportabilitet

Enligt villkoren i artikel 20 i GDPR har du rätt att få dina personuppgifter, vilka du har försett oss med, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och du har rätt att överföra dessa uppgifter till annan registeransvarig utan hinder från oss, förutsatt att övriga villkor i artikel 20 i GDPR är uppfyllda.

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla samtycke för behandling av personuppgifter som ges till oss gällande för framtiden. Skicka återkallelsen av samtycke till följande e-postadress: moc.cvel@RPDG

Rätt att invända

Enligt villkoren i artikel 21 i GDPR har du rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör dig. Om villkoren för en giltig invändning är uppfyllda, får vi inte längre behandla dina personuppgifter.

Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet

Oavsett andra administrativa eller rättsliga åtgärder har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i det medlemsland där du har din hemvist, arbetsplats eller plats för den påstådda överträdelsen, om du anser att behandlingen av personuppgifter som rör dig bryter mot GDPR.

 

13. Vidarebefordra dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att vidarebefordras enligt beskrivningen nedan:

Webbplatsen handhas av en tredjepartsleverantör i Tyskland. Vi säkerställer att uppgifterna endast behandlas i EU, Schweiz och Norge. Detta är nödvändigt för att driva webbplatsen såväl som för att skapa, genomföra och utföra det befintliga licensavtalet och är möjligt även utan ditt samtycke.

Dina personuppgifter kommer också att vidarebefordras om vi har rätt eller är skyldiga att vidarebefordra uppgifter på grund av rättsliga bestämmelser och/eller officiella eller domstolsbeslut. Det kan i synnerhet gälla tillhandahållande av information för brottsbekämpning, förebyggande av hot eller verkställighet av immateriella rättigheter.

Om dina uppgifter vidarebefordras till tjänsteleverantörer (så som nämns i punkt 6) i den utsträckning som krävs, kommer sådana tjänsteleverantörer endast att ha tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att utföra sina uppgifter. Dessa tjänsteleverantörer är skyldiga att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar, inklusive, men inte begränsat till GDPR.

Förutom vad som beskrivs ovan överför vi som regel inte dina uppgifter till tredje part utan ditt samtycke. I synnerhet vidarebefordrar vi inte personuppgifter till ett organ i ett tredje land eller till en internationell organisation.

 

14. Lagringstid för personuppgifter

När det gäller lagringstiden raderar vi personuppgifter så snart lagring av dem inte längre krävs för att uppfylla det ursprungliga syftet och det inte finns lagstadgade lagringstider. De lagstadgade lagringstiderna är i grunden kriteriet för den sista lagringstiden för personuppgifter. Efter utgången av denna tid kommer relevanta uppgifter att raderas rutinmässigt. Om det finns lagringstider, kommer efter att lagringstiden gått ut, behandlingen att begränsas genom att data blockeras.

 

15. Referenser och länkar

När du besöker webbplatser som hänvisas till från vår webbplats kan du åter bli ombedd att lämna information, såsom namn, adress, e-postadress, webbläsarfunktioner osv. Denna dataskyddsdeklaration anger inte behandling, vidarebefordran eller hantering av personuppgifter av tredje part.

Tredjepartsleverantörer kan ha avvikande och egna regler för hantering av insamling, behandling och användning av personuppgifter. Därför skulle vi rekommendera att läsa på hur tredje parter hanterar personuppgifter på sina webbplatser innan personuppgifter anges.

 

16. Ändring av deklarationen av dataskydd

Vi utvecklar kontinuerligt vår webbplats för att erbjuda dig en tjänst som blir bättre och bättre. Vi kommer kontinuerligt att hålla denna dataskyddsdeklaration uppdaterad och revidera den när och om detta blir nödvändigt.

Naturligtvis kommer vi att informera dig om alla ändringar av denna dataskyddsdeklaration i god tid. Vi kommer att göra det genom att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress du har meddelat oss. Om det blir nödvändigt att du ger oss ytterligare samtycke för att hantera dina uppgifter utöver detta kommer vi naturligtvis att begära ett sådant samtycke från dig innan några ändringar i detta avseende träder i kraft.

 

17. Informationssäkerhetsansvarig

Vi har utsett en informationssäkerhetsansvarig som kan kontaktas på följande e-postadress:

moc.cvel@RPDG

Utgiven: Juli 2021